Общи условия за използване на електронно Списание „Синди труд“

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате електронното списание „Синди Труд”.  Тези Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и издателят на  „Синди Труд“ – КНСБ, с който получавате правото да използвате изданието на всички видове устройства за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

Този документ съдържа Общите условия, според които КНСБ, ЕИК: 000703276, седалище и адрес на управление: гр. София 1040, пл. „Македония“ № 1, телефон на Издателя: +359 2 4010 494, ел.адрес: info@cindytrud.bg , осигурява достъп до съдържание срещу абонамент на уебадрес  www.sinditrud.com.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между „Синди труд“ (Издател) и Вас като ползвател  на  „Синди Труд“ (Абонат). Чрез достъпа до интернет страницата www.sinditrud.com , Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на „Синди Труд“.

II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
2.1. “Абонат” е всяко физическо лице, което срещу заплащане си осигурява достъп до съдържанието на електронното списание Синди Труд.

2.2. „Уеб сайт” – www.sinditrud.com   e  сайт,  чрез който на абонатите се предоставя възможност за достъп до съдържането на електронното списание Синди Труд.

2.3. „Електронна препратка” представлява автоматизиран достъп на абоната до външни информационни ресурси.

2.4. “Услуга/и” на сайта включва:
– достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси/данни на сайта/приложението;
– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта/приложението;
– получаване на имейл съобщения  от регистриралите се за услугата Потребители на сайта/приложението свързани с ползването на Синди Труд.

2.5.”Партньор” е всяко лице, с което Синди Труд се намира в договорни отношения и от името на което Синди Труд има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Абонати на сайта/приложението, които са дали съгласието си за това.

2.6. “Злонамерени атаки на трети лица” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
2.7. “Директен маркетинг” – предлагане информация за Синди Труд и неговият издател – КНСБ на абонати по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

2.8. „Бисквитки“

ІІІ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с абонатите на Синди Труд.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в глобалната мрежа на интернет страница на сайта по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на Уебсайта. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта, абонатите  декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. За да си осигури достъп до съдържанието на Синди Труд , абонатът  трябва да попълни съответната електронна форма за създаване на персонален профил, достъпна в реално време (on-line) в уебсайта на електронното списание.

3.3.1 В този процес, чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия и натискане на виртуалния бутон, абонатът извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.3.2 При попълване на персоналния профил абонатът, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно личността на абоната, и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна.

3.3.3 При непредоставяне на изискваните в персоналния профил лични данни, сайта има право да откаже регистрацията  или да поиска допълнителна информация.

3.3.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, сайта има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

ІV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2 или т. 3.3.1.

4.2. Договорът се сключва на български език.

4.3. Договорът има действие до момента на изтичане на избрания от абоната абонаментен план.

V. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Предметът на договора, наречен Услуга е предоставяне на онлайн достъп до съдържание на ел.списание Синди Труд срещу абонамент.

А. Абонамент

5.1. Синди Труд предоставя достъп своето съдържание срещу заплащане на абонамент.

5.2. Условията на абонамента се обявяват на  сайта на изданието.

5.3. Абонатът може да се абонира за достъп до съдържанието на „Синди Труд“  по всяко време на годината за:

 • 1 месец при цена от 1.99 лв. с вкл. ДДС
 • 12 месеца при цена от 9.99 лв. с вкл. ДДС

5.4. Достъпът до изданието става при получаване на избраният абонамент в сметката на „Синди Труд“ и е валидно за следващите избрани календарни месеци.

5.5 Достъпът е възможен на различни мобилни и станционарни мобилни устройства, но не и по едно и също време.

5.6. Абонатът има възможност да се информира за текущия си  абонамент и оставащите месеци от индивидуалния си профил. В последният месец на абонамента системата генерира съобщения до абоната за изтичащ абонамент, който изпраща на посочения от него ел.адрес.

5.7. Абонирането е индивидуално или групово. При извършването на групов абонамент отговорникът за това задължително изпраща на редакционния екип приложен поименен списък с имената на абонатите, техните електронни адреси и телефони за контакт.

5.8. Абонатите извършили групов абонамент са длъжни да създадат свои индивидуални профили в изданието. Профилите  се активират след получаване на банковия превод по сметката на „Синди Труд“.

5.9. При наличието на непълноти в приложените списъци активирането на индивидуалните профили се извършва след отстраняване на пропуските.

5.10. Абонаментът става активен при постъпване на плащане по банковата сметка на „Синди Труд“

Б. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

5.11. Абонаментът може да се заплаща чрез виртуален ПОС терминал в сайта на „Синди Труд“,  чрез банков превод или по друг избран от Абоната начин.

5.12. При ползване на виртуалния ПОС терминал на изданието разходите по превода са за сметка на „Синди Труд“. Разходите по други начини на плащане са за сметка на абоната.

5.13.  За плащания извършени през виртуалния ПОС терминал на изданието „Синди Труд“ системата има възможност за издаване на онлайн фактури.

5.14. Абонатите имат право на безплатен достъп до статии определени от  редакторите на „Синди Труд“.

5.15. Не се съхраняват данни за банкови карти

В. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5.15.Ползването на сайта на „Синди Труд““ става след задължителна регистрация. Услугите на сайта, които са достъпни за потребителите са:

 1. Създаване на персонален профил;
 2. Заплащане на абонамент чрез виртуален ПОС терминал;
 3. Издаване на фактури он-лайн;
 4. Достъп до съдържанието ;
 5. Достъп до статиите в архива;
 6. Електронни препратки към външни ресурси;
 7. Препращане на съдържание на други лица чрез т.нар „кредити”
 8. Възможност за закупуване на допълнителни кредити за споделяне на съдържание;
 9. Оценка на изданието;
 10. Получаване на ел.съобщения свързани с достъпа и условията;
 11. Автоматично съобщение за изтичане на абонамент;
 12. Връзка с редакционния екип.

5.16.Сайтът изплозва „бисквитки“ при  регистрация и вход.

5.17. Регистрацията на потребителя е еднократна и се запазва в периодите, когато потребителя не е активен. При подновяване на абонамента профилът се активира автоматично.

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугата, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от издателя. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

6.2. При извършване на промени в Общите условия, издателят ги довежда до знанието на абонатите чрез публикуването им на Уебсайта. Издателят предоставя на абонатите двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  АБОНАТА

7.1. Абонатът сам осигурява необходимото му за ползване на услугата оборудване и достъп до Интернет.

7.2. Абонатът има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от издателя.

7.3. Абонатът се задължава при ползване на предоставяните от издателя услуги:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

б. да уведомява незабавно Издателят за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

в. да не се представя за друго лице;

г. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание (“pop-up”, “blind link” и други подобни).

7.4. Абонатът има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да плаща каквито и да е разходи в 14 дневен срок , считано от датата на сключване на договора. Издателят възстановява сумата за абонамент по сметка в 14 дневен срок от датата на известяването от страна на Абоната. При платен с карта абонамент сумата се възстановява по същата карта, от която е направено плащането в срок до 2-3 работни дни.

7.5. Абонатът може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

7.6. Абонатът се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от сайта услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

VIIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛЯ

8.1. Издателят  се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на абоната за нормално ползване на Услугите.

8.2. Издателят няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който абоната използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на същия във връзка с използване на Услугите.

8.3.Издателят няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на абоната посредством ползването на Услугите.

8.4. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство издателят съхранява информационни материали и ресурси, разположени от абоната на сървър на сайта, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на издателя или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

8.5.Издателят има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от издателя  или негови партньори, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на издателя, като последното не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на абоната при ползването услугите на Уебсайта.

8.6. Издателят има право да изпраща съобщения до абонатите, с цел да сподели информация, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия АБОНАТЪТ се съгласява да получава съобщения от издателя.

8.7. Издателят има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на абонат до услугата, когато, по преценка на издателят или съгласно получена от трети лица информация, абонатът ползва услугата в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

ІХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. При използването на Услугата, предмет на настоящите Общи условия, абонатът има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на издателя. Абонатът има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на услугата, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното абонатът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Издателят или друг абонат.

9.2. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Издателят или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Издателят

9.3. Всяка публикация на съдържание в други издания изисква писменото разрешение от „Синди Труд“.

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Издателят полага грижи за предоставяне на възможност на Абоната  за нормално ползване на Услугата. С приемане на настоящите Общи условия, Абонатът декларира, че използването на предоставяната Услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Издателят не отговоря за евентуално причинени на Абоната при ползване на предоставяната Услуга вреди.

10.2. Издателят не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Издателя, проблеми, дължащи се на оборудването на Абоната, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Издателя.

10.3. Издателят не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Абоната, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяната Услуга.

10.4. Издателят не носи отговорност спрямо Абоната и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на Услугата, изтриването, връщането, не получаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на артикули, съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта .

10.5. Страните приемат, че Издателят не носи отговорност за не предоставянето на Услугата или предоставянето й  с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Издателя с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната Услуга. В тези случаи Издателят не е длъжен предварително да уведомява Абоната за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугата.

10.6. С приемането на настоящите Общи условия Абонатът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Издателя грижа. В случаите, когато достъпът до услугата е невъзможен по вина на Издателя,  абонаментът се  удължава със съответния период на прекъсване.

ХІ. ЛИЧНИ ДАННИ

11.1. Издателят има право да събира и използва информация относно абонатите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, електронна поща, както и всяка друга информация, която Абоната доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугата на Уебсайта.

11.2. Издателят полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Абонатите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

11.3. Издателят полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Абоната, станала му известна по повод на предоставяне на Услугата, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Абоната сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

11.4. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, Издателят ясно обозначава задължителния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Абонатът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

11.5. Издателят събира и използва информацията по т. 13.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на Абонатите,  за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугата, Абонатът се съгласява да получава съобщения, изпращани от Издателя. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Издателя.

11.6. С приемането на настоящите Общи условия, Абонатът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Абонатът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Издателя на посочените адрес.

11.7. Издателят се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Абоната или за ползваните от него Услуга и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или Абонатът е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент; б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на дружеството; в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Издателя за дейности по администриране на същия и ползването на Услугата; д/ други посочени в закона случаи.

11.8. При използване на Уебсайта, Издателя има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Абоната изпраща към сървър на сайта и/или Издателя във връзка с активността на Абоната. Информацията се съхранява на сървъри на Издателя и може да включва IP адреса на Абоната, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта, времето прекарано на нея и др. В допълнение, Издателя съхранява IP адреса на Абоната, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Абоната и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

11.9. Издателя има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Абоната кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Абоната и дават възможност за възстановяване на информация за Абоната, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

ХІІ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

12.1. КНСБ  е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайтовете и приложенията ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност.

12.2. Издателят  събира статистическа информация и изготвя вътрешни статистики за посещаемостта на „Синди Труд“ и неговите потребители единствено за развитието на изданието и неговото съдържание. Данните за статистически цели са анонимизирани и не се предоставят на трети лица.
12.3. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайтовете и приложенията, Декларацията за поверителност или други съобщения свързани с ползването на „Синди Труд“.

ХІІІ. ДРУГИ

13.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

13.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай, че Абоната е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от дружеството, дори ако не е било получено.

13.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

13.4. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

13.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Редакционния съвет на „Синди Труд“, считано от 8.01.2020 г.